SCS Math

Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Tagapagtatag-Pangulo-Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math

Sridhar Maharaj

"Ako ay nagpatirapa sa paanan ni Srila Sridhar Dev, na siyang may kahali-halinang pagpapahayag ay umaawit ng kanyang awitin na kasintamis ng nektar. Nagagayakan ng pinong damit gaya ng bukang liwayway, siya ang tunay na santo, na pinili ng mga deboto. Ang kalayaan ng kanyang paniniwala at kaalaman ay tulad lamang ng mga karagatan, ang tahanan ng kayamanang kumpleto, ganap na pagkaunawa. Siya ay maningning sa pag-aaliw ng mapagmahal na debosyon, ang tahanan ng dalisay na kaligayahan, tagapangalaga ng magandang kapalaran; nangungunang tunay na tagasunod ni Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, ang dakilang heneral ng buong lupon ng kabunyian, ang aking Panginoon at ang tangi kong kanlungan, ako'y sumasamba sa kanyang paanan, Srila Sridhar Dev" —Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj.

Om Vishnupad Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj ay siyang Tagapagtatag-Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math sa Nabadwip, West Bengal, India. Nagpakita siya sa mundo nuong 1895 sa Hapaniya, Burdwan, West Bengal.

Mula sa kanyang pagkabata ay mayroon na siyang malalim na pananampalataya kay Sri Chaitanya Mahaprabhu, na mayroong natural na atraksiyon at pagkakagusto sa nama sankirtan; ang kanyang pagiging eskolar at ang pagwawalang-bahala sa makamundong bagay ay sukdulan. Ang una niyang pakikipaugnayan sa Gaudiya Math ay noong 1923, at lubos niyang ipinagkatiwala ang sarili sa Misyon ng kanyang Guru, Srila Bhakti Shiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad, noong 1926.

Noong 1930 binigyan siya ng kanyang Guru ng sannyasa (Monghe), at pinagkalooban siya ng transendental na pangalan, Bhakti Rakshak (Tagapangalaga ng Debosyon). Nakilala siya bilang isa sa katangi-tanging tagapagtatag, tagapagpaganap at mangangaral sa maraming Sri Gaudiya Math sa buong India.

Si Srila Sridhar Maharaj ay lumikha ng mga bukud-tanging espirituwal na dalangin at komentaryo mula sa salitang Sanskrito at Bengali, na nagbubunyag ng pangkaraniwang debosyon mula sa mga sumikat na Goswamis o paham sa Vrindavan. Malimit ay mas lalo pang kahanga-hanga ang kanyang di-pangkaraniwang katalinuhan na ipahayag ang kaalamang internasyonal sa Ingles. Sa pamamagitan nito, marami sa kanyang Banal na Turo ay napalimbag sa mga aklat.

Si Srila Sridhar Maharaj ay pumanaw sa mata ng mortal na mundo noong 1988. Mula sa Libo-libong tao sa buong mundo ang nagpakanlong sa kanya bilang mga disipulo. Bago siya lumisan, hayagan sa publiko, at sa kanyang Huling Habilin at Testamento, hinirang niya ang kanyang itinatanging Banal na Tagapagsilbi na si Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj na kanyang kahalili.

Ang Maikling Talambuhay

Ang Kanyang Kabanalan Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Ang tagapagtatag ng Sri Chaitanya Saraswat Math ay ipinanganak sa India noong 1895, mula sa iginagalang na pamilya ng mga Brahmana angkan ng Batttacharya sa distrito ng Hapaniya, Burdwan, West Bengal. Tinanggap niya ang kanyang edukasyon sa Unibersidad ng Baharamapur.

Bilang naipanganak na katangi-tangi mula sa Sri Gaudiya Mandal, ang banal na lupain kung saan si Sri Chaitanya Mahaprabhu ay nagpakita sa banal na pag-aaliw at pakikisalamuha dito sa mundo, si Srila Sridhar Maharaj, mula sa kanyang pagkabata ay may natural na pagtatangi sa misyon ng Sri Chaitanya Sankirtan-ang Pangkalahatang Pagpupuri sa Banal na Pangalan ng Pinakamataas na Diyos.

Noong 1926, si Srila Sridhar Maharaj ay sumapi sa Sri Gaudiya Math, at naging disipulo ng tagapagtatag, ang tanyag na si Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupad (1874-1937). Di nagtagal tinanggap niya ang banal na antas ng pagka sannyasa (Monghe) noong 1930. Kinilala bilang matapat magiting na mangangaral ng perpektong mga panuntunan ng Gaudiya Vaishnavism, si Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad ay pinagkalooban siya ng pangalang "Sri Bhakti Rakshak," na ang ibig sabihin ay Tagapangalaga ng Debosyon. At matapos palaganapin ang mga salita ng mga Paham na Tagapag-turo ng Vaishnava, si Srila Jiva Goswami — kung saan binanggit niya ang kasulatang Sanskrito sa bantog na mananaliksik ng Srimad Bhagavatam, si Sri Sridhar Swami, bilang bhakti eka raksaka (Pinakamataas na Tagapangalaga ng Debosyon) — Si Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad ay nagbigay sa kanya ng Titulong Tridandi Sanyyas na "Sridhar." Sa gayon siya ay naging si Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj.

Bilang kinikilalang mangangaral sa misyon ng Sri Gaudiya Math, nilibot niya ang halos lahat ng lugar sa India at nangaral ng matatas na Bengali, Hindi, Sanskrito at Ingles, ipinapangaral ang mga turo ni Sri Chaitanya Mahaprabhu sa maraming antas ng mga unibersidad, publikong pagpupulong at pampistang Sankirtan.

Si Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad ay nagpahayag ng mataas na pagkilala kay Srila Sridhar Maharaj sa kanyang mga Sanskritong mga komposisyon, si Sri Bhaktivinoda Viraha Dasakam, ay nagpahayag din ng mabuting kapalaran kasiguruhan na ang mga maringal na panuntunan at dignidad ng Sri Gaudiya Sampradaya ay perpektong pagtibayin at maipangaral ng isang matalino at sensitibong deboto na kagaya ni Srila Sridhar Maharaj.

Gaya ng mga patunay sa mga katotohanan, bago pumanaw si Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupad sa mortal na mundo, pinaawit ni Srila Prabhupad si Srila Sridhar Maharaj sa kanyang harapan, ang banal na panalangin na pinaka-sasamba ng buong Sri Gaudiya Vaishnava, ang Sri Rupa Manjari Pada.

Matapos ang paglisan ni Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupad, ang mga kapatid ni Srila Sridhar Maharaj sa pananampalataya, mga kasamahan at ang mga publiko, ay natural na itinatangi siya bilang pinakamatandang kinatawan ng Sri Gaudiya Sampradaya, bagaman si Srila Sridhar Maharaj ay mas nagnanais na di mapuri at magpakumbabang Vaishnava. Gayon pa man, sa tawag ng banal na Gawain at banal na inspirasyon itinayo niya ang Sri Chaitanya Saraswat Math sa Sri Navadwip Dham, binigkas niya sa isang maikling tulang Sanskrito na ang Math — ay isang banal na lugar na kung saan ang mga banal na mensahe ng kanyang Gurudev, Sri Rupa at Sri Chaitanya Mahaprabhu ay maipangaral — na di maitatanggi na maging tanyag sa buong mundo sa mga matapat at deboto ng Maningning na Katotohanan at Kabanalan.

Si Srila Sridhar Maharaj ay siyang kompositor ng maraming klasikal na mga awitin/dalangin at komentaryo sa Sanskrito at Bengali. Ang kanyang gawain ay itinuturing na hiyas na dalisay ng mga eskolar ng Vaishnava, ng mga pilosopo, at deboto ng buong mundo. Sinulat niya ang Sri Sri Prapanna Jivanamrtam, sa Sanskritong banal na pagsuko sa debosyonal na Gawain ng mananampalataya, na naging pamantayang aklat ng mga deboto sa lahat ng lugar.

Sa pagsapit niya ng gulang na walumpu, hindi lang mga Indian, kundi mga tao mula sa Amerika, Europa at buong mundo ay humanga at naakit sa mga aral at katauhan ni Srila Sridhar Maharaj. Naturingan siyang purong santo na may simpleng pamumuhay. Iginagalang siya at minamahal sa kanyang payak na pagkasanto at sa kanyang mapagkalinga at makataong pakikitungo. Siya ay ipinagbubunyi ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya, mga disipulo, at mga deboto pati na ang lahat ng mamamayan at lalong binibiyayaan ng napakalawak na kaalaman sa sining ng Encyclopedia at ng Hayag na Banal na Kasulatan at ang kanyang kakaiba at di matawarang estilo ng pagbuo ng kaiba at makabagong liwanag patungkol sa napakalalim na pilosopikal at biyayang pagsasalin sa dalisay na Sri Gaudiya Vaishnava Siddhanta.

Isang malawak na aklatan ng mga diskurso ni Srila Sridhar Maharaj sa pamamagitan ng mga tape ay tinipon ng kanyang disipulo, at sa mga pagtatalang ito, mga pambihirang mga aklat sa Ingles tulad ng — Search for Sri Krisna, Sri Guru and His Grace, The Golden Volcano of Divine Love, Loving Search for the Lost Servant, at ang kanyang kakaibang komentaryo at pagsasalin ng Srimad Bhagavad Gita: The Hidden Treasure of the Sweet Absolute — at marami pang ibang aklat ay nailimbag. Madami pa rin ang inaasahang ililimbag.

Noong Agosto 12, 1988, ang Kanyang Kabanalan si Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj ay pumanaw sa mundo, at sumapit sa eternal na pag-aaliw. Ang kanyang paglisan ay di kasing liwanag ng isang bituin bilang matatag na Sri Gaudiya Vaishnava, ngunit sa buwan mismo ang yaon. Gayon pa man ang mundo’y nayanig ng dalawang pagkakataon, hinulaan at tinuldukan ang magaganap. Ang Banal na Templo, The Temple of Union in Separation, ito ay naitayo sa kanyang banal na dambana sa Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip, at ang pagsamba ay magpapatuloy sa buong henerasyon.

Si Srila Sridhar Maharaj ay pumili ng kanyang pika-malapit at matatag na disipulong Sannyasi, si Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, bilang kanyang kahalili, binasbasan bilang siyang maging Pinakamataas na Guru-Pangulo ng Sri Chaitanya Saraswath Math at ang mga sangay nito sa buong mundo.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/gurus/ssm.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas