SCS Math

Mga online na aklat

Ito ay ilan lang sa mga maikling sipi mula sa aklat ng aming mga Guru na puedeng ninyong basahin online o kaya i-download na katulad ng isang Adobe PDF.

Srimad Bhagavad Gita

Ang Natatagong Kayamanan ng Matamis na Kototohanan

ni Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Ang Pambihirang komentaryo at paliwanag ni Srila Sridhar Maharaj sa klasikong ito ay ang susi sa Landas ng Banal na Pag-ibig.

Ang mahusay na paghahayag ni Srila B.R. Sridhar Maharaj sa Bhagavad Gita ay isa sa kanyang pinakamahalaga at pinakatatanging gawa, naisalin sa maraming wika ng mundo. Unang nalimbag sa wikang Ingles noong 1985, Ang Natatagong Kayamanan ng Matamis na Katotohanan.

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga di pangkaraniwang salin ng bawat berso ng Gita, mula sa pananaw ng ganap na debosyon. Marami sa mga bersong ito ay naglalaman ng malilinaw na mga komentaryo. Natatanging interes ay ang malalim na komentaryo ng may akda ukol sa apat na pangunahing berso ng Gita.

Basahin Kabanata 1

Ang Pagsisiwalat sa mga Lihim na Kahulugan ng
Sri Bhagavad Gita at ilang mga Piling Bersikulo

Ang mga bersikulo ng Bhagavad Gita (Lihim na Kayamanan) mula sa mga aklat nila Swami B. R. Sridhar, Swami B.S. Govinda at Swami B. N. Acharya na madalas pagkunan ng halimbawa.

"Ang Sri Gita ay nagbibigay ng sigla sa mga tamad, tibay ng loob para sa mga natatakot, pag-asa para sa mga nawawalan ng pag-asa, at bagong buhay para sa mga nag-aagaw-buhay" — Swami B.R. Sridhar.

Download PDF para ilimbag

Sumisid ng Malalim sa Katotohanan ng Kagandahan

ni Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj

Hinulaan ng isang Kristiyanong teologo na ang Kristiyanismo ay nasa hangganan ng isang rebulusyong Copernican. Bago pa man kay Copernicus, pinanini- walaan na ang mundo ay nasa gitna ng sandaigdigan, at ang araw at iba pang mga planeta ay umiikot sa mundo.

Ang pag-uusap sa pagitan ng mag-aaral na Kristiyano at ni Swami B.R. Sridhar.

Kristiyano: Maaari po bang ipaliwanag ninyo sa amin kung ano po ang pananaw nang isang Vaishnava sa paniniwalang Kristiyanismo?

Srila Sridhar Maharaj: Ang Kristiyanismo ay hindi kumpletong Vaishnavaismo; ito’y hindi lubos o ganap, subalit ito’y basehan para sa debosyonal na teismo o paniniwala sa Diyos...

Download PDF para ilimbag

Ang Paghahanap kay Sri Krishna

Ang Katotohanan Ang Maganda

ni Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj

O kayong mga anak ng nektar, anak ng mala-nektar na karagatan: makinig kayo sa akin. Kayo'y ipinanganak sa nektar; at ipinanganak para tikman ang nektar, kaya huwag kayong maghanap ng iba pang kasiyahan maliban sa nektar.

Gumising kayo! Bumangon kayo!
At hanapin ang nektar na ito,
Ang Paghahanap kay Sri Krishna —
Ang Katotohanan Ang Maganda.

Basahin Kabanata 9

Lord Chaitanya Ang Engkarnasyon ng Banal na Pag-ibig

Maikling aklat ipinakilala dito ang mga pangyayari sa buhay, mga turo, at mga himala ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, ang pagbibigay-diin sa natatanging damdamin ng debosyon, ang Ananya-suddha-bhakti, na pinakamahalaga sa Kanyang mga turo.

At isinalaysay din ang paglalakbay ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, at ipinakilala din ang kanyang mga Pinakamataas na Kapanalig, at ang huling handog-Siksastakam.

Basahin online / Download PDF para basahin

Kaginhawahan sa Tahanan

ni Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj

Kung kaya sinasamantala namin ang pagkakataon na naibigay ng makabagong siyentipikong panahon upang mailathala ang mga aklat para maipahayag sa marami ang ganitong karunungan. Ang pakiramdam na bumubukal sa mga naglalathala sa ganitong paraan ay nakaiimpluwensiya ng kapaki-pakinabang hindi lamang sa makamundong daigdig, ngunit ito ay maaaring makapukaw ng mga kaluluwang nakatatag na sa espirituwal na daigdig.

Lubhang nakapagpapasaya at nakapagpapakuntento na makita ang paglabas ng ganitong lathalain ngayon — Kapanatagan sa Tahanan — Bilang Panimula sa Malalim na Kaganapan. Ito ay isang pagpili mula sa mga aralin ng ating Banal na Guro, bilang pagpapakilala sa paksang pananampalatayang espirituwal ng buhay, at para sa paglilingkod sa Kanyang Banal na Misyon, ito ay inilathala ng marami sa pamamagitan ng tunay na pagsisikap ng mga mag-aaral na nagsasanay dito.

Basahin Kabanata 1 online / Download PDF para ilimbag

Ang Paghahanap sa Tunay na Pinagmulan

ni Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj

Si Srila Govinda Maharaj ay bantog dahil sa kanyang malinaw at bihasang pagpaliwanag sa layunin ng buhay at ang proseso para makamit ito.

Ang kanyang pamamaraan sa pangangaral ay nagpakitang- halimbawa dito sa pagsasalin ng panayam na ibinahagi sa Mexico 1997 noong panahon ng kanyang ika-siyam na pandaigdigang paglalakbay. Sa panayam na ito, si Srila Govinda Maharaj ay nagbigay ng mabuting layunin, inspirasyon at pamamatnubay tungkol sa paghahanap.

Basahin online / Download PDF para ilimbag

Bhagavat Darshan — Pagbubunyag Hindi Pag-aakala

ni Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj

Sa aklat na ito ay magkakaroon tayo ng kaalaman sa pamamagitan ng isang sandali ng pakikisalamuha sa mga banal na tao makakamit ang lahat ng kawastuhan sa debosyonal na buhay.

Ang Srimad Bhagavatam ay ang pinakabuod ng lahat ng pilosopiya. Ang sinumang makaunawa ng pinakadiwa nito ay hindi na maakit ng ibang kaisipan. Mula rito hindi natin maiintindihan gaano karaming kasiyahan ang nangyayari sa Banal na Paglilingkod sa Diyos.

Una ay mahalagang dalisayin ang ating sarili at sumuko at sumali sa mga taga-paglingkod sa transendental na tahanan na yaon sa pakikinig (sravan) at pag-awit (kirtan)-lahat ng siyam na uri ng debosyonal na gawain. Pagkatapos ay mapadadali ang pagkamit ng mataas na pang-unawang espirituwal.

Basahin online / Download PDF para ilimbag

Pagtuon sa Ating Kapalaran

ni Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj

Bakit kaya patuloy na nakakatakas sa atin ang kaligayahan? Gaano man ang ating nakukuha, patuloy pa rin tayong naghahangad ng karagdagan. Yaon ang katangian ng bawat isa sa atin anuman ang uri ng buhay mayroon tayo. Paano makapupuno ang mga limitadong materyal na bagay na ito at mga intelektuwal na nais sa ating walang katapusang paghahangad?

Karagdagan babasahin »

Ang Transendental na Kaalaman at Ang Mapalad na Kaluluwa

ni Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj

Deboto: Maharaj, bagaman maaaring pangkaraniwan nang makakuha ng kaalaman mula sa isang panlabas na pinagmulan, na maaari nating makita sa katayuan ni Srila Guru Maharaj na ang transendental na kaalaman ay palaging nagmumula sa kanyang sarili.

Srila Govinda Maharaj: Oo, ito ay isang mahalagang katotohanan...

Karagdagan babasahin »

Ang may pinakamagandang kalooban-kagalingan na Manggagawa

ni Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

Sinabi ni Haring Prataparudra sa mga deboto ni Mahaprabhu, "Sa papaano mang paraan ako ay makipagkita kay Mahaprabhu. Ano ang gagawin kong mahalaga para sa aking kaharian kung hindi ako maaaring makipagkita kay Mahaprabhu? Maglalagay ako nang mga hikaw at maging isang yogi kung hindi ako maaaring makipagkita kay Mahaprabhu." Siya ay may isang malakas na pagnanais: "Anong mahalaga para sa aking kaharian!"

Karagdagan babasahin »

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/books/index.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas