SCS Math

Ang Paghahanap sa Tunay na Pinagmulan

ni Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj

Si Srila Govinda Maharaj ay bantog dahil sa kanyang malinaw at bihasang pagpaliwanag sa layunin ng buhay at ang proseso para makamit ito.

Ang kanyang pamamaraan sa pangangaral ay nagpakitang- halimbawa dito sa pagsasalin ng panayam na ibinahagi sa Mexico 1997 noong panahon ng kanyang ika-siyam na pandaigdigang paglalakbay. Sa panayam na ito, si Srila Govinda Maharaj ay nagbigay ng mabuting layunin, inspirasyon at pamamatnubay tungkol sa paghahanap.

Download PDF para ilimbag

Kayo Ang Mga Anak Ng Nektar

(Pagpapahayag na ibinahagi sa isang malaking pagtitipong debosy — onal sa prestihiyosong "Mulitcentre," Morelia, Mexico.)

Kayong lahat, na aking mga kasamahan sa pananampalataya, ay natitipon ngayon dahil sa mga katuruan ni Krishna na nararapat lamang pakinggan. Pinaaabot ko ang aking pagbati sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon makapagbahagi tungkol sa aking Panginoon Diyos na si Sri Krishna at kanyang mga kasamahan. Nais kong gumawa ng mabuti sa inyo, sa aking sarili at sa mundo. Mayroon na akong mga karanasan, may edad na ko at nakapiling ko ng ilang taon si Guru Maharaj, na isang may malawak na kaalaman sa mga kaisipan ng Veda at higit sa lahat isang siddha-mahapurush — isang perpekto at malayang kaluluwa. Ang kanyang pagmamahal, pagkalinga, pag-asa at pagnanais ay nagdulot sa akin ng kakaibang bagay. Nararamdaman ko ito at hindi ko maitatanggi.

Maaaring mababang klase lamang ako na nilalang, subalit maaari ko bang tanggihan ang mga handog ng aking Gurudev? Isa lamang akong hamak at walang halagang kaluluwa, at wala ng iba pa, ito lamang ang aking pagkatao, ngunit ibinabahagi ko sa inyong lahat ang mga handog ng aking Panginoong Diyos na si Krishna, at ng aking Guru Maharaj — ang munting kaligayahan ay nasasaakin na — kung ipagkakaloob ko sa inyo mga banal na tagapakinig ang mga himig na nagmumula sa mundong transendental — kayo ay makikinabang at ganoon din ako.

Pagpapalain ako ni Krishna at ang aking Guru Maharaj ay magiging kuntento kung ito ay magagawa ko. Lahat tayo ay mga nilalang na espirituwal at dahil bahagi tayo ng Panginoon Diyos, ang ating tahanan ay walang-hanggang mananatili dito sa transendental na kinaluluklukan ng Panginoon. Narinig na ninyo ang Upanisad, Veda, Vedanta at iba pang mga Banal na Kasulatan na inihayag sa India sa pamamagitan ng mga nasusulat na anyo limang libong taon na ang nakalilipas. Noon, ang kaisipan na ito ay naisasaanyo sa pamamagitan ng sruti-mantram at isinalin mula sa mga rishis at munis patungo sa mga tagasunod sa pamamagitan ng sruti-mantram o salitang binibigkas. Wala kasing mga aklat noong panahon na yaon.

Ipinagkaloob sa atin ni Vedavyasa ng buong puso ang nasusulat na anyo ng srutimantram na tinatawag na Veda. Hinati niya ang nabanggit na Veda sa apat: Rg, Sama, Yajur, at Atharva. Nilikha din niya ang katulad na mga literaturang pang-natural (smriti) tulad ng Mahabharat na tinatawag na ikalimang Veda, at ang kahalagahan ng Vedas ay matatagpuan sa ilang daang Upanisads. Ang mga kahanga-hangang tagapagsiyasat, mga iskolar ng Vedic, ay nakatagpo din ng kaalamang Vedic sa Puranas. Samakatwid, sa pamamagitan ng mga dakilang rishis, iskolar ng Vedic, tagapanaliksik, ang kaalamang transendental ay naihayag dito sa makamundong daigdig, at kung kinakailangan, ang pagbabalik ng Panginoon Diyos ay mangingibabaw, at sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Awa nagkakaroon tayo ng kaugnayan sa kaisipang transcendental.

Sisiring mabuti ang nektar!

Ang mga literaturang Vedic na ito ay pangunahing nagkakaloob sa atin ng mga kaisipang tansendental at para sa ating kapakanan, ipinahayag nila ang "srinvantu biswe amritasya putra: "Kayong lahat ay mga anak ng nektar, transendental na nektar, mula sa karagatang nektar. Sisiring mabuti ang nektar!" Lahat tayo ay bahagi ng Panginoon. Samakatwid, tayo ay magkakasama sa pananampalataya. Sa makamundong daigdig na ito, nakakita tayo ng pagkakaibaiba — mayroong ipinanganak sa India, ang iba ay sa Russia, mayroon din sa Mexico, Latin America, at iba pa, napakaraming bansa at napakarami ding wika — ngunit ang espiritu ay nabubuhay sa lahat at kung wala nito ay mawawalan ng kabuluhan ang katawan, ang espiritu na yaon ay nagmumula sa iisang lugar lamang. Tinatawag natin itong daigdig na pangespirituwal o ang mundong transendental.

Nais natin ng kawalang-hanggan, nais natin ng pag-ibig, nais natin ng pagmamahal, nais natin ng awa at kaligayahan, ito ang ating mga ninanasa, subalit ang makamundong daigdig ay hindi maibibigay ang kahit na ano sa mga nabanggit. Ngunit ang mundong transendental ay ipagkakaloob lahat sa napakaganda at kaakit-akit na pamamaraan.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/books/source.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas