SCS Math

Personal na Paglalakbay sa Sri Chaitanya Saraswat Math

ni Jadu Gopal Das

Jadu Gopal Das

Mayroong isang matandang kasabihan; kapag ang mag-aaral ay handa na ang guro ay darating...

Nadama ko ang isang matinding pagnanasa para sa aking espirituwal na buhay na humantong ako sa Sri Chaitanya Saraswat Math Sangay sa Pilipinas website at sa aking guro na si Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Ito ay walang pagkakamali o pagkakataon na ako ay humantong sa website na ito.

Ako ay pinalaking isang Katoliko sa istriktong pamamaraan, at naisip ko rin na maging isang pari, ngunit maykulang. Ito ang hindi ko maintindihan na ang Diyos ay mahal ako subalit kung ako ay gumawa ng pagkakamali ako ay itatapon din sa apoy ng impiyerno upang magdusa para sa kawalang-hanggan "ito ba ang ganap na pag-ibig", at isang pagkabuhay lamang ang kailangan upang ikaw ay maging perpekto?

Kaya sa aking paghahanap, ako ay nag-aral ng pilosopiyang Budismo, at kahit pa masalubong ang mga tagasunod ng Hare Krishna at marinig ang maha-mantra ay hindi na bago ito sa akin ngunit hindi pa ako handa sa pagsuko.

Sa Bhagavad Gita (7.16) sabi ni Krishna: "O Arjuna! pinakamabuti sa mga Bharatas, mayroong apat na uri ng tao ang may magandang kapalaran na sumamba sa Akin: ang mga naaapi, ang mga nagsasaliksik ng karunungan, ang humahanap ng kaligayahan, at ang naghahanap ng tunay na sarili."

Pagkaraan ng dalawang taon ako ay lumipat sa Pilipinas upang makapiling ang aking magiging asawa. Kami ay nagpakasal pagdating ko sa Pilipinas, pagkatapos ng isang taon at kalahati kami ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Hindi ko akalain na ako ay magiging isa sa apat na mga uri ng mga tao na naghahanap ng magandang kapalaran upang magkaroon ng koneksyon kay Sri Krishna. Ako ay mayroong matinding pagnanais na ang aking pamilya ay magkaroon ng koneksyon sa Diyos at magkaroon ng magandang moral at prinsipyo.

Nanalangin ako para sa pagpatnubay, dahil ako ay handa nang magpasakop. Sa anumang kadahilanan ang kabanalan ay kinontrol ako habang naghahanap sa Internet, kung saan humantong ako sa Sri Chaitanya Saraswat Math sa Pilipinas. Subalit nilampasan ko lang ito, ngunit sa dalawang pag-click, ako ay bumalik sa Sri Chaitanya Saraswat Math Pilipinas web site; binasa kong lahat ang tungkol sa Sri Chaitanya Saraswat Math at misyon, at sa unang pagkakataon sa aking buhay nalaman ko ang tungkol kay Chaitanya Mahaprabhu at nahulog sa pag-ibig sa kanya.

Naniniwala akong ganap na walang mangyayari sa mundo sa pamamagitan ng pagkakataon lamang. Narinig namin kahit na ang isang talim ng damo ay di-gagalaw ng walang kapahintulutan ni Krishna (Diyos).

Nang ang aking asawa ay nagbuntis kami ay lumipat mula sa Mindanao papuntang Cavite dahil gusto namin na mapalapit sa kanyang pamilya. Sa Cavite ang buhay ay isang pakikibaka kasi hindi madaling maghanap ng trabaho. Malapit kami sa Sri Chaitanya Saraswat Math sangay ng Pilipinas at ako ay sumulat sa kanila at ako ay nakatanggap ng tugon sa sulat ko mula kay Ishani devi dasi at Ratnanabha das na sabi ay bibisitahin kami upang makita at makilala ng personal at kami nga ay pinuntahan sa aming bayan. Sa aming unang pagkikita binigyan kaming mag-asawa ng Ingles at mga aklat na salin sa Tagalog ng Sri Chaitanya Saraswat Math; Ang Banal na Enkarnasyon ng Panginoon Chaitanya atbp.

Nagsimula kong basahin ang tungkol sa Panginoon Chaitanya at malaman na hindi siya nagpakita upang parusahan tayo ngunit upang maikalat ang pag-ibig ni Krishna (Diyos), ang banal na pag-ibig ay pinatunayan ang kapakinabangan ng lahat at ito ay pag-ibig na malayang ibinigay ni Nityananda prabhu. Sa palagiang kong pagbabasa ay marami akong natutunan at ako ay mas higit na naakit sa Sri Chaitanya Saraswat Math at kay Sri Krishna. Ako ay ipinakilala kay Srila Acharyadeva sa pamamagitan ng kanyang larawan, ng makita ko ang larawan ako ay nakaramdam ng purong enerhiya na nanggagaling mula sa kanya na parang pag-ibig sa unang tingin.

Tinanong ko si Ratnanabha Das at Ishani Devi Dasi kung paano ako maaaring magkaroon ng koneksyon kay Srila Acharyadev, at ibinigay nila sa akin ang kanyang email para sumulat kay Srila Acharyadev. Kaya ako ay sumulat kay Srila Acharyadev kung ako ay tatanggapin niya bilang kanyang alagad; sa maikling panahon ay sinagot ang aking katanungan at sinabing maligaya siyang tanggapin ako.

Sabi ni Ishani devi dasi at Ratnanabha das na mayroon pang isang tapat na tao na sumulat kay Srila Acharyadev para sa ininsasyon, at sila ay gumawa ng paraan upang makatanggap kami ng japa-mala (rosaryo) na binasbasan ni Srila Acharyadev at ang aking asawa ay sumulat din kay Srila Acharyadev upang maisama sa ininsasyon.

Noong Agosto 22, 2011 tatlo kaming tumanggap ng banal na bagay na may basbas ni Srila Acharyadev tulad ng japa-mala (kuwintas) at mga kuwintas sa leeg, pero ang pinakamahalagang natanggap namin ay ang maha-mantra, at ang aking bagong pangalan Jadu Gopal das mula kay Srila Acharyadev.

Hindi maipahayag ang salitang pagpaparaya, pag-ibig at pagmamahal ni Srila Acharyadev sa isang taong tulad ko na matigas ang ulo. Ang pilosopiya ng Sri Chaitanya Saraswat Math ay higit pa kaysa sa isang relihiyon, ito ay isang paraan ng buhay. Ang buhay ng aming pamilya ay nagbago dahil nagpakanlong kami kay Srila Acharyadev, ngunit ang buhay ay isa pa ring pakikibaka na may maraming mga hamon, ngunit dahan-dahan ang ulap sa aming buhay ay umangat sa pamamagitan ng pag-awit ng maha-mantra, pagbabasa, at paggawa ng lahat para kay Sri Guru at Gauranga na sentro ng aming buhay.

Maraming salamat sa iyo aming Guru sa pagkakanlong sa amin sa iyong lotus na paanan. Nawala na ang takot sa aming puso dahil ngayon ay natagpuan na namin ang aming Panginoong Krishna.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/dev/jgd.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas