SCS Math

Personal na Paglalakbay sa Sri Chaitanya Saraswat Math

ni Mandakini Devi Dasi

Mandakini Devi Dasi

Naakit ako sa espirituwal na samahan ng Sri Chaitanya Saraswat Math dahil sa mga paraan upang ang aking kaluluwa ay bumalik kay Panginoong Krishna. Ang aking mga magulang at mga kapatid ay naging deboto sa Katoliko ngunit nang ako ay anim na taong gulang, ang aking mga magulang ay umanib sa relihiyon ng Iglesia ni Kristo.

Sa Iglesia ni Kristo ay hindi kami maaaring magbigay ng kahulugan o paliwanag na nasasaad sa kanilang Biblia dahil ang mga ministro ay may sariling pakahulugan para sa mga berso ng Biblia.

Noong ako ay 9-12 taong gulang, madalas akong makaranas na ako ay pabalik-balik lamang sa mundong ito, iisa ang aking suot na damit at lugar na aking kinatatayuan ngunit hindi ang mga taong nasa paligid ko. Ikinunsulta ko ito sa aking ama at sa mga taong sa isip ko'y kaya itong ipaliwanag ngunit pinagtawanan lamang nila ako at akala nila ako ay may diperensya sa pag-iisip. Kahit na ang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo ay hindi naniniwala dahil wala namang transmigrasyon sa kanilang doktrina.

Nang nagkakilala kami ng aking asawa sa pamamagitan ng komunikasyon sa internet ay ipinaliwanag niya sa akin ang tungkol sa transmigrasyon. Noon pa lang ako naliwanagan ngunit noong mga panahon na iyon, siya ay isang debotong Katoliko pero siya ay nag-aaral din ng Budismo.

Pagkaraan ng dalawang taon ang aking asawa ay lumipat sa Pilipinas upang makapiling ako at napagpasyahan naming magpakasal at kami ay nanirahan sa General Santos sa Mindanao. Doon ay itinuro niya sa akin na ang ibig sabihin ng Krishna ay pangalan ng Panginoon. Nagpraktis din kaming kumain ng gulay ng walang halong karne at umaawit din kami ng maha-mantra.

Kami ay naghanap ng templo at miyembro ng ganitong relihiyon ngunit may nakapag-sabi sa amin na nasa Luzon lamang meron ng ganitong kilusan. Ako ay umalis na rin sa dati kong relihiyon dahil iyon ang kanilang patakaran na matitiwalag ang miyembro kung mag-aasawa ng hindi parehong relihiyon.

Nang ako ay nagdalang-tao nagpasya na kaming bumalik sa Luzon upang hanapin ang tunay na Panginoon na mapagmahal. Dahil ayon sa aming pag-oobserba sa ibang relihiyon, kapag ikaw ay nakagawa ng hindi mabuti ay sa impiyerno mapupunta ang iyong kaluluwa; parang napakalupit naman ng ganoong panginoon.

Sa aming pagbabalik sa Cavite kung saan kami ngayon ay naninirahan. Nag-email ang aking asawa sa isang miyembro ng Sri Chaitanya Saraswat Math sangay ng Pilipinas na si Ratnanabha Das at si Ishani Devi Dasi.

Pinuntahan nila kami ng personal sa aming lugar at binigyan kami ng mga libro na nagpapaliwanag kung sino si Panginoong Krishna at ang tungkol sa Sri Chaitanya Saraswat Math. Sobrang ligaya naming mag-asawa at nakilala naming sila at ipinaliwanag nila sa amin ang tungkol sa Sri Chaitanya Saraswat Math.

Ang pinakamasayang araw sa aming buhay ay ang araw ng aming ininsasyon, kami ay ganap na miyembro ng Sri Chaitanya Saraswat Math. Nahanap na namin ang tunay na Panginoong Krishna at nakita namin ang aming guru na si Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Napaka-banal niya; sa dami ng miyembro ng Sri Chaitanya Saraswat Math ay binigyan niya kami ng kanyang personal na oras upang makilala, tunuruang umawit ng mahamantra at binigyan ng japa mala na may basbas niya.

Noon lamang ako nakaranas na binigyan ng oras ng pinuno ng espirituwal na samahan katulad ng Kasalukuyang-Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math na si Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, na aming guru, na sobrang mabait at mapag-pakumbaba sa lahat ng miyembro sa buong mundo.

Maraming salamat sa iyo aming Guru sa pagkakanlong sa amin sa iyong lotus na paanan. Nawala na ang takot sa aming puso dahil ngayon ay natagpuan na namin ang aming Panginoong Krishna.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/dev/mdd.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas