SCS Math

Pagtuon sa Ating Kapalaran

ni Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj

Bakit kaya patuloy na nakakatakas sa atin ang kaligayahan? Gaano man ang ating nakukuha, patuloy pa rin tayong naghahangad ng karagdagan. Yaon ang katangian ng bawat isa sa atin anuman ang uri ng buhay mayroon tayo. Paano makapupuno ang mga limitadong materyal na bagay na ito at mga intelektuwal na nais sa ating walang katapusang paghahangad?

Hangga't patuloy tayong naghahanap ng kaligayahan sa makamundong daigidig na ito, patuloy lamang mabibigo ang ating mga pagsisikap at pagtitiyaga. Dahil sa ating likas na limitasyon, ang mga materyal na bagay at pangarap ay hindi mabibigyan ng kaganapan. Tanging ang paghahanap lamang ng kagandahan at pag-ibig sa walang hanggang mundong ispirituwal ang makapagdudulot sa atin ng tagumpay sa paghahanap natin ng walang kamatayang kaligayahan.

Naghihintay na Tulungan Tayo

Ang Panginoon ay laging nariyan, kahit pa sa pinakamasamang panahon ng ating buhay. Naghihintay lamang Siya, naghihintay na tayo ay tulungan. Kinakailangan lamang na hanapin natin ang Kanyang Awa ng buong-puso — nang buong-puso. Nasaan man ay naroon Siya naghihintay, "Aking anak, tingnan mo Ako. Huwag mong buuin ang panlabas na kapaligiran. Narito Ako, malapit lamang sa iyo. Isantabi mo ang iyong nais, isantabi mo ang iyong kamalayan sa panlabas na kapaligiran. Gawin mo ito sa kaibuturan at matatagpuan mo Ako doon. Gawin mo ito sa itaas. Ibinababa mo ang iyong tingin sapagkat nais mo makahanap ng mga alipin at kaginhawahan, subalit kung itataas mo ang iyong paningin, sa kung ano ang nakahihigit sa iyo, matatagpuan mo Ako doon. Paunlarin mo! Huwag kang bumaba, sa paghahanap lamang ng mga alipin."

Nais ninyong maging makapangyarihan, kaya't humahanap ka ng mga alipin, humahanap ng mga bagay ng makapaglilingkod sa iyo. Gawin ninyong kabaligtaran, maging lingkod kayo at tuklasin ang makapangyarihan, ang Panginoon at doon kayo ay itataas, dadalhin sa mas mataas na dimensyon. Kung nais ninyong mabuhay sa mas mataas na lugar, dapat kayong maglingkod. Kung nais ninyong maging Panginoon, dapat kayong bumaba sa ibang lugar, kung saan magiging makapangyarihan kayo.

Hindi ito isang pagmamalabis o imahinasyon lamang, ito ay isang siyentipiko. Maliligayahan lamang kayo sa mas mababa kaysa sa inyo. Kaya't, kung hangad ninyo ay magkaroon ng kasiyahan, ito ay nangangahulugang hindi maiiwasan ang pakikipag-ugnayan. Tanging ang paghahanda lamang sa mas mataas na antas na paglilingkod ang magiging daan upang magkaroon tayo ng ugnayan sa mas mataas na antas ng ating kaluluwa.

Sakripisyo — sa pamamagitan ng sakripisyo, kayo ay tumataas; kung kasiyahan lamang kayo ay bumababa. Dapat nating maunawaan ano ang eksploytasyon at kasiyahan at ano ang mataas na paglilingkod. Ang Banal na paglilingkod ay dalisay, at sa ganitong paglilingkod mayroon ay umaani at natatalo lamang dahil sa karahasan. Ang siyentipikomg katotohanan na ito ay dapat na maunawaan.

Ang Kayamanan sa Pagbibigay

Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga bagay, nakakatagpo ang tao ng mababaw na kaganapan, subalit sa kalaliman nito, mayroong pagdududa na hindi magiging mabuti ang bunga; "Ang pagiging marahas sa pamamagitan ng pagnanakaw ay nakapagdudulot sa atin ng kakaibang kasiyahan, subalit matatagpuan din ang kaligayahan sa pagbibigay sa charity. May pagkakaiba sa uri ng dalawang kaligayahang ito, at nararapat na makilala natin ang pagkakaiba ng bawa't isa.

Sa magkakaibang mundo ay mayroon ding magkakaibang kaisipan ng kaligayahan, at ang pagkakatulad ay makikita lamang sa uri ng kasiyahang idinudulot nito. Dapat natin maunawaan ang iba't-ibang anyo ng mundo ng buhay. Ang buhay sa mataas na paglilingkod ay ang Banal na buhay. Ang Panginoon ng Katiyakan ay naroroon. Lahat ay para sa kanya. Lahat ng naririto ay para sa Kanyang Kaligayahan.

Subalit, sa panong paraan natin makakamit ang banal na buhay? Ano ang makamundo? At ano ang banal? Nararapat na malaman natin ang pagkakaiba ng dalawa. Kinakailangan pag-aralan upang matanggap natin ang banal na buhay.

Ano ang Panginoon? Ang Panginoon ay hindi tagapagbigay lamang ng utos. Kung ako ay maysakit, hindi ko lamang sasabihin sa Kanya, "O Panginoon, gamutin mo ang aking karamdaman!" Kung ako ay mahirap, hindi lamang ako mananalangin, "O Panginoon, bigyan mo ako ng salapi!" Ang ganitong materyal na kaugnayan ay hindi nakapagdudulot lamang ng kaligayahan, bagkus nagtataglay ito ng kakaibang kahulugan sapagkat nagbibigay sa atin ito ng kaisipan na mayroon pa din kakaibang kapangyarihan at Siya ay nakagagawa ng mga himala. Subalit, mas mabuti kung hinahangad natin ang Panginoon nang walang materyal na bagay na hinihintay mula sa Kanya. Hangarin natin ang Panginoon — na dalisay na uri ng kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagbibigay, tayo.

Siyang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan — at huwag natin naisin ang kahit ano na mahalaga lamang para sa atin. Sumandal tayo sa Kanya: "O Panginoon, ipagkaloob mo sa akin kung ano ang mabuti. Ako ay imperpektong nilalang, hindi ko alam ano ang mabuti at ano ang masama. Ipagkaloob sa akin anuman ang sa tingin Ninyo ay makabubuti para sa akin." Ito ay iisang pag-unlad sa kabila ng pananalangin lamang sa makamundong kapakinabangan.

Subalit, pinakamahalaga ay ang tanggapin natin ang kredo ng natatanging paglilingkod sa Pinakamataas: "Hangad kita Panginoon, wala ng iba pa." At ano ang magiging ugnayan natin sa Kanya? Ang Paglilingkod. "Nais ko lamang ang Iyong Paglilingkod."

Sa simula maiisip natin na tayo ay mga talunan, ngunit sa bandang huli, tayo ay magkakamit. Sa kabilang banda, ipagkakaloob natin ang ating mga sarili, ipagpapalit natin ang mga pansariling interes, subalit sa ating pagkakaunawa, tayo ay magkakamit pa din. Ang katotohanang ito ay nararapat na tanggapin. Hindi ito prinsipyo lamang o nakabubulag na pananampalataya. Ito ay base sa mas mataas, walang kinikilingang mga dahilan.

Ang Susi ng Kaganapan

Ang ating buhay ay hindi pa ganap, at hangad natin magkaroon ng kaganapan, ito ay walang pag-aalinlangan. Subalit, anong uri ng kaganapan ang hangad natin at dapat nating hanapin? Alam natin na ang ating mga nais, at gayundin hangad nating maalis ang mga nais na ito at makaramdam ng satispaksiyon. Walang alinlangan, ito ay para sa lahat. Subalit paano tayo uunlad mula sa hindi ganap na buhay patungo sa kaganapan? Para magawa yaon, dapat nating hanapin ang Panginoon. Kailangan natin Siyang hanapin.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/books/fortune.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas