SCS Math
Govinda Maharaj


Dapat tayong magbigay ng pagkilala sa lahat, maging magalang sa bawat isa, sumunod sa lahat ng naisin ng Panginoon, at ang mga Vaishnavas ay magiging mabuti sa atin. Iyon ang mga pamamaraan na binigay ni Srila Bhaktivinoda Thakur. Maaring mahirap sundin iyon, ngunit kung kailangan natin ng katunayan, dapat tayong magpatuloy sa natatanging daan na ito.

Ang lahat ng kaluwalhatian ay iniaalay kay Sri Sri Guru-Gauranga!

Maligayang Pagbati sa Inyong Lahat

Malugod namin kayong inaanyayahan na bisitahin ang Sri Chaitanya Saraswat Math Philippines Branch Tagalog websites. Ang Sri Chaitanya Saraswat Math ay isang Banal na Templo ng Dalisay na Debosyon, Itinatag noong 1941 sa Sri Nabadwip Dham, West Bengal, India, ng Kanyang Banal na Grasya Om Vishnupad Sri Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

Ako si Ishani Devi Dasi, 32 taon ng nagsasanay ng Pilosopiyang Vaishnavism. Ang aking guru si Srila Tamal Krishna Goswami Maharaj, na pumanaw na sa mundong ito. Pagkaraan ng limang taong pagpanaw ng aking Guru lumapit ako kay Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj para sa kanyang mapagpalang paggabay sa aking spirituwal na buhay. Ang mga ispirituwal na serbisyong aking ginagawa ay ang pagluluto, paggawa ng kuwintas na bulaklak, pagbibigay kaalaman sa pagluluto ng vegetarian, pag-aalay sa Deities, pagpapalaganap ng pilosopiya ng Vaishnavism, pagsasalin ng libro sa wikang tagalog at ang potograpo. Bago pa man pumanaw si Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj ay hinirang niya si Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj bilang Kahalili-Pangulo-Sevaite Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math. Sa ngayon kami ay nasa mapagpalang paggabay ni Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

At ang aking mabutihing asawa na si Ratnanabha Das ay 37 taon ng kasapi ng Pilosopiyang Vaishnavism. At ang kanyang Harinam Guru ay si Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad. Noong 1997 siya ay nagpakanlong kay Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ng Sri Chaitanya Saraswat Math at ginawaran siya ng Gayatri Mantra. Sa loob ng 37 taon ng kanyang pagsasanay ay maraming serbisyo ang kanyang nagawa katulad ng pagpapalaganap ng mga katuruan sa pilosopiya ng Vaishnavism, pag-luluto, paggawa ng maka-diyos na gawain, paggawa ng ispirituwal na video, at potograpiya.

Ang aming layunin ay ipakilala at ibahagi ang Pilosopiya ng Vaishnavism sa lahat. Walang pinipili kahit anong lahi, kahit anong klase ng tao, ng katayuan sa buhay, ng kasarian, ng relihiyon. Hindi ito sektariyan, lahat ay puwedeng maging bahagi ng pilosopiyang ito.

Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Kontak | SCS Math

http://philippines.scsmath.org/index.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas